ประกาศบริษัทฯ ที่ 17/2563 การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน (Termination of employees)

ประกาศบริษัทฯ ที่ 17 / 2563 เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน (Termination of employees)