แต่งตั้ง "สมเด็จธงชัย" มหาเถรสมาคมชุดใหม่ โปรดเกล้าฯแล้ว

Last updated: 16 ม.ค. 2563  |  1341 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แต่งตั้ง "สมเด็จธงชัย" มหาเถรสมาคมชุดใหม่ โปรดเกล้าฯแล้ว

     เป็น "พระราชอำนาจ" ในพรบ.คณะสงฆ์61 สมเด็จช่วงวัดปากน้ำ "ป.อ.ปยุตฺโต" หลุดโผ


     ในหลวง ร.10 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ชุดใหม่ 20 รูป ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ที่ ให้เป็นพระราชอำนาจในการที่จะทรงพิจารณาแต่งตั้ง จากเดิมให้สมเด็จพระสังฆราชทรงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มส.ไม่เกิน 20 รูป ฮือฮา “สมเด็จธงชัย” ได้รับการแต่งตั้งมาด้วย ขณะที่ “สมเด็จช่วง”-“สมเด็จประยุทธ์” หลุดโผใหม่

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ต.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 และมาตรา 15 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ดังนี้

    1.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 2.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส 3.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม 4.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา 5.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 6.สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม 7.พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ 8.พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ 9.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส 10.พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์ 11.พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา 12.พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม 13.พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ 14.พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 15.พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม 16.พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 17.พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ) วัดบพิตรพิมุข 18.พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนฺทราโภ) วัดราชผาติการาม 19.พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สฺญญโต) วัดราชาธิวาสวิหาร 20.พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.2562 ประกาศ ณ วันที่ 14 ต.ค.2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกรรมการ มส.ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ ได้แก่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือ “สมเด็จธงชัย” พระดังจากวัดไตรมิตรฯ พระพรหมเสนาบดี พระวิสุทธาธิบดี พระพรหมมุนี พระธรรมไตรโลกาจารย์ พระธรรมปริยัติโมลี พระธรรมปาโมกข์ พระธรรมกิตติเมธี และพระธรรมรัตนดิลก

     ส่วนกรรมการ มส.ชุดเดิม ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ ได้แก่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม. สมเด็จ พระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) หรือท่านป.อ.ปยุตฺโต วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

     ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า การแต่งตั้งกรรมการ มส.ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกหลังจากที่ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ประกาศใช้ ซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดการแต่งตั้งกรรมการ มส.ขึ้นใหม่ จากเดิมที่สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปจะได้เป็นกรรมการ มส.โดยตำแหน่ง และให้สมเด็จพระสังฆราชทรงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มส.ไม่เกิน 20 รูป ทำให้ กก.มส.ชุดเดิม มีผสมทั้ง กก.มส.โดยตำแหน่ง ได้แก่ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กับ กก.มส.โดยแต่งตั้ง ได้แก่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) และพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

     แต่ใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้มีการปรับแก้ใหม่ โดยกำหนดให้สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานกรรมการ มส.โดยตำแหน่ง ส่วน กก.มส.เป็นพระราชอำนาจในการที่จะทรงพิจารณาแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ หรือพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควร และมีจริยวัตรในพระธรรมวินัยที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์

ขอบคุณข้อมูลจาก
ไทยรัฐ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้