คำสั่งที่ 2.2563 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งบุคคล และการดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการแผนกขาย (ONLINE SYSTEM)

Last updated: Mar 25, 2020  |  346 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท

คำสั่งที่ 2.2563 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งบุคคล และการดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการแผนกขาย (ONLINE SYSTEM)

     เพื่อให้การดำเนินงานบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ในการสรรหาบุคคล (กรณีพิเศษ) เพื่อดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการแผนกขาย (ONLINE SYSTEM) บัดนี้การดำเนินการสรรหาบุคคล (กรณีพิเศษ) เสร็จเรียบร้อย แล้ว บริษัทจึงมีคำสั่งแต่งแต่งบุคคล และการดำรงตำแหน่ง รักษาผู้จัดการแผนกขาย (ONLINE SYSTEM) รายละเอียดตามเอกสารแนบ "คลิก"

 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริการ (นายธรรมรัตน์  มีธรรม)
โทรศัพท์     092-276-9292
อีเมล์         tmasianfood.01@gmail.com