ประกาศบริษัท ที่ 4/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

Last updated: Mar 20, 2020  |  1004 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท ข่าวทั่วไป Update !!

ประกาศบริษัท ที่ 4/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ประกาศบริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด
ที่ 4 / 2563
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
__________________________________________


บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเป็นจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น และได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก บริษัทจึงมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว และจำเป็นต้องกำหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวในสถานที่ทำงาน เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน และการดำเนินงานของบริษัท จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้


รายละเอียดประกาศบริษัท "คลิก"

 

 


ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการ
บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด
โทร. 063-5838388
www.tmasianfood.com