ประกาศคำสั่งบริษัท ที่ 13/2563 เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (เฉพาะราย)

Last updated: May 14, 2020  |  393 จำนวนผู้เข้าชม  |  จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศคำสั่งบริษัท ที่ 13/2563 เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (เฉพาะราย)