เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

Last updated: Aug 25, 2020  |  226 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวทั่วไป Update !!

เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อนึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สาธารณะสร้างสรรค์ดังนี้.-

     1. คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต : ตอนนักธุรกิจ

            

  

 

     2. คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต : ตอนครู

          

      

     

     3. MV ไม่ทนคนโกง