สินค้า OTOP แบรนด์ "แม่ละมัย"

Last updated: Mar 25, 2020  |  405 Views  |  none

สินค้า OTOP แบรนด์ "แม่ละมัย"

บริษัทคำนึงถึงชุมชนเป็นสำคัญ เพราะเรามีพื้นฐานชีวิตคือชาวไร่ชาวนา บริษัทจึงตระหนักให้สินค้าเราเป็น OTOP เพราะบริษัทผลิตสินค้าจากธรรมชาติ 100% และสนับสนุนการมีอาชีพของคนในชุมชน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของเราทุกคน

Related content

none

Sep 17, 2020

none

Sep 10, 2020

none

Sep 12, 2020

ืnone

Sep 15, 2020