ข้อตกลงและเงื่อนไข

     ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน

          ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

  1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
  2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
  3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
  4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
  5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น
  6. ท่านรับทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าบริการขนส่งและค่าบริการอื่นๆ ตามประกาศบริษัท เรื่อง นโยบายการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าฯ  เรียบร้อยแล้ว
  7. ท่านรับทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคืนสินค้า ตามประกาศบริษัท เรื่อง เงื่อนไขการซื้อสินค้า บริการ และการคืนสินค้าฯ เรียบร้อยแล้ว
  8. เมื่อท่านทำรายการสั่งซื้อสินค้าแล้ว โปรดชำระเงินภายในระยะเวลา 6 วันโดยนับจากวันที่ระบุในใบสั่งซื้อ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะตัดใบสั่งซื้อที่หมดอายุนั้นออก และท่านจะไม่สามารถใช้ใบสั่งซื้อนั้นได้อีก กรณีเช่นนี้ ลูกค้าจะต้องทำรายการสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง

     หมายเหตุ - ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เป็นไปตามประกาศบริษัทฯ เรื่อง นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับที่ 1 และประกาศความเป็นส่วนตัว เรื่อง การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 (Privacy notice) ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยท่านได้รับทราบและทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 "รายละเอียดคลิก"

นโยบายเงื่อนไขการซื้อสินค้าและบริการ
เงื่อนไขการรับประกัน การรับประกันความเสียหายและการคืนสินค้า


       ผู้ซื้อสินค้าหรือสมาชิกรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และข้อตกลงในการซื้อสินค้าและบริการของแบรนด์ แม่ละมัย และแบรนด์เชฟเฮ้าส์ ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 240 หมู่ 3 ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทร. 090-9934750 นโยบายและข้อตกลงในการให้บริการของบริษัทมีดังต่อไปนี้

         1. เกี่ยวกับสมาชิก ดังนี้
             (1.1) เป็นผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
             (1.2) ผู้ซื้อหรือสมาชิกจะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และจะแก้ไขข้อมูลของสมาชิกให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีอีเมล์สำหรับการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการซึ่งจะแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

         2. เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ดังนี้
             (2.1) เราเป็นเว็ปไซต์ที่ขายผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมถึงบริการต่างๆ ให้แก่สมาชิก โดยบริการจัดส่งสินค้าด้วยไปรษณีย์ไทย เคอรี่ เอ็กซ์เพรซ และแฟลช เอ็กซ์เพรส เป็นต้น
             (2.2) บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในรูปแบบ และนวัตกรรมของสินค้าแบรนด์ แม่ละมัย และแบรนด์ เชฟเฮ้าส์ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำหรือนำไปใช้ที่อื่น
             (2.3) สมาชิกได้ศึกษาและเข้าใจในคุณลักษณะของสินค้า รวมถึงบริการต่างๆ ที่บริษัทมีให้แล้ว และสมาชิกตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยคุณลักษณะที่มีอยู่นี้
             (2.4) สมาชิกยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปของลักษณะต่าง ๆ (feature) ในลักษณะของการพัฒนาและ วิจัยใหม่ทั้งในเรื่องการเพิ่มลดลักษณะ (feature) การปรับปรุงพัฒนาวิธีการใช้ของบรรจุภัณฑ์ ในการเพิ่มความปลอดภัยของระบบ ฯลฯ รวมทั้งในส่วนของเว็บไซต์และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการด้านอื่นๆ

      3. เงื่อนไขการรับประกัน ดังนี้
             (3.1) บริษัทรับผิดชอบต่อความเสียหายในลักษณะที่สินค้ามีตำหนิก่อนการบริโภค หรือเสียหายจากการขนส่ง
             (3.2) บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขาดความระมัดระวังของลูกค้า เช่น ทำสินค้าตกแตก ชำรุด เสียหาย เป็นต้น
             (3.3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืนในทุกกรณี (โดยเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินของบริษัท)

       4. การรับประกันความเสียหายและการส่งคืนสินค้า ดังนี้
             (4.1) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง ขา-ส่งสินค้า ใหม่ให้ลูกค้า     
             (4.2) สมาชิกหรือผู้ซื้อ เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง ขา-ส่งสินค้ากลับมาที่บริษัท
             (4.3) บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าใหม่ ภายหลังได้รับสินค้ากลับมาจากลูกค้า ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานกว่าเล็กน้อย เมื่อเทียบกับครั้งที่จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามใบสั่งซื้อ เนื่องจากบริษัทต้องเช็คสินค้าและคีย์สต็อก เข้าระบบทีละรายการ ต่างจากเวลาสั่งซื้อที่ระบบตัดสต็อกให้อัตโนมัติ
             (4.4) กรณีสินค้ารายการที่สมาชิกหรือผู้ซื้อต้องการเปลี่ยน “หมด” บริษัทขออนุญาตติดต่อกลับทางโทรศัพท์ เพื่อชี้แจงระยะเวลาที่ลูกค้าจะได้รับสินค้า หรือเสนอสินค้าอื่นให้พิจารณา

       5. บริษัทมีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) โปรดศึกษานโยบายดังกล่าว ซึ่งมีการประกาศฯ ไว้จำนวน 2 ฉบับ คือ ฉบับเดิม และฉบับ (เพิ่มเติม)

       6. เกี่ยวกับการติดต่อระหว่างสมาชิกกับบริษัท และการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขอื่น ๆ ดังนี้   
             (6.1) การติดต่อระหว่างบริษัทกับสมาชิก จะใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมล์ และการแจ้งข้อมูลผ่านพื้นที่ข่าวสารในระบบการจัดการเว็บไซต์เป็นหลัก โดยสมาชิกท่านใดมีปัญหาการใช้บริการ หรือสอบถามเกี่ยวกับบริการ สามารถส่งอีเมล์ มาได้ที่ otym.gold@gmail.com หรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อบริษัทฯ ได้ในหน้า Contact us กรณีท่านสมาชิกมีความประสงค์จะติชม หรือร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับการบริการ หรือเรื่องอื่นใด สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ otym.gold@gmail.com หรือหน้า Contact us ได้เช่นกัน
             (6.2) บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่สมาชิกหรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้


หากมีข้อสงสัยประการใด ลูกค้าสามารถติดต่อประสานงานได้ที่
สำนักบริหาร บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด
เลขที่ 240 หมู่ 3 บ้านป่าโมงน้อย ต.ป่าโมง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
เบอร์โทรศัพท์ 092-2769292
www.tmasianfood.com & LINE ID: @tmasianfood

 

   

 

  

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้